PRÁVE

STAVIAME

ÚSPEŠNE 

SME POSTAVILI

 
 

NAŠA

HISTÓRIA

Spoločnosť VHS-PS vznikla v roku 2016 odčlenením divízie pozemných stavieb zo spoločnosti Váhostav-SK, a.s., ako jej dcérska spoločnosť. So svojou materskou spoločnosťou píše už viac ako 60-ročnú históriu v slovenskom stavebníctve. Od vzniku spoločnosti Váhostav v roku 1954  bola nosným program predovšetkým realizácia vodohospodárskych stavieb na strednom a hornom toku rieky Váh. Vo výrobnom programe dominovalo budovanie priehrad a hydroelektrární. V 90-tych rokov minulého storočia došlo k transformácii na súkromnú spoločnosť. K vodohospodárskym dielam pribudlo budovanie diaľničnej infraštruktúry, železničných koridorov, mostov, tunelov, výstavba priemyselných komplexov, polyfunkčných objektov, hotelov, obytných súborov, budovanie infraštruktúry priemyselných parkov, ekologických stavieb a rekonštrukcie kultúrnych pamiatok. Na koci roka 2020 sa spoločnosť  VHS-PS zlúčila so spoločnosťou Adifex, a.s. V januári 2021 spoločnosť VHS-PS zanikla bez likvidácie. Jej právnym nástupcom sa stala spoločnosť Adifex, a.s..

FIREMNÁ

KULTÚRA

VÍZIA

Vo VHS-PS je našim cieľom vybudovať podnetné a odmeňujúce pracovné prostredie, v ktorom naši kompetentní ľudia môžu rozvíjať a využívať svoj plný potenciál na dosiahnutie cieľov spoločnosti, ako aj svojich vlastných cieľov.

HODNOTY

Veríme, že  základné hodnoty,  nám pomáhajú  realizovať víziu našich ľudí.

SKÚSENOSTI

Poznatky sa týkajú vedomostí, zručností, schopností, postojov a ďalších vlastností nutných k efektívnemu výkonu na pracovisku.

PROFESIONÁLNOSŤ

Naše postupy a rozhodnutia sú kompetentné, spravodlivé, včasné, nestranné a objektívne.

SPOĽAHLIVOSŤ

Vzájomná dôvera, uznanie úspechov, sebaúcta a úcta k ostatným sú dôležitými prvkami spoľahlivých pracovných vzťahov.

 

SYSTÉMY

RIADENIA

Spoločnosť VHS-PS  má zavedený Integrovaný manažment systém – IMS, ktorý umožňuje dosahovať maximálnu kvalitu vykonávaných prác,  dodržiavať všetky pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a minimalizovať dopady na životné prostredie pri vykonávaní všetkých definovaných procesov v spoločnosti.

Systém manažérstva kvality organizácie
ISO 9001:2015
Systém environmentálneho manažérstva
ISO 14001:2015
Systém manažérstva bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci
BS OHSAS 18001:2007